Historie


        
Historie IJsclub Oudendijk

IJsclub Oudendijk is opgericht op 3 januari 1888. Teeuwes Schouten kwam hiertoe uit sportieve en sociale overwegingen. In het reglement staat dat het doel van de ijsclub was om ijsbanen te maken en te onderhouden op de Beemster ringvaart, op de uitwatering van de ringvaart en op de jaagvaart van Hoorn naar Edam, voor zover dit binnen de gemeente Oudendijk lag. De jaarlijkse contributie was 25 cent. Indien de financiën het toelieten zoul de ijsclub ijs en weder dienende een hardrijderij houden ten behoeve van de behoeftigen der gemeente. Het loon van de werklieden (bijv. de baanvegers) was 10 cent per uur. Bestuursleden waren; voorzitter T. Schouten, penningmeester T. Winkel, secretaris P. Hoek Spaans, vice voorzitter S.th. Minnema, P. Sas, A. Bleeker, Joh. Rob, J. Kramer, D. Schuijtemaker, D. Purmer , na de jaarvergadering uitgebreid met C. Vet vanwege een oneven aantal. Begonnen werd met 81 leden. De eerste hardrijderij vond die winter plaats. Er werd door 31 rijders gestreden om briquetten, pakjes meel en ponden vet, iedereen won wat. Aan extra geld kwam men door met een lijst door het dorp te gaan en bussen op het ijs te plaatsen.

In 1895 waren het bestuursleden T. Schouten en S.TH. Minnema die mede zorgden voor de oprichting van IJsbond Hollands Noorderkwartier. Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van deze Ijsbond kreeg voorzitter Minnema een tegeltableau, welke in café Les Deux Ponts hangt. Oudendijk was hier uiteraard lid van.

In 1895 verleende Hare Majesteit de Koninklijke goedkeuring op de statuten van de ijsclub, er waren toen rond de 100 leden. De club had toen onder andere een grote houten A, een kleine A (sneeuwschuivers), zware posten, lichte posten, beunen, leuningen , ijsborden en een ijsstamper. De posten waren om geld te innen, hiermee kon het werkloon van de vegers worden betaald.
In 1913 bij het 25 jarig bestaan was er een kinderfeest met optocht en twee avonden feest, zowel bij het Brander aan het Tolhek als bij C. de Reus, met medewerking van rederijkerskamer Nieuw Leven. Dhr. Rob en Dhr. Hoek Spaans, al 25 jaar secretaris, kregen een gouden schaatsinsigne.

De ijsclub is bij strenge winters altijd zeer actief geweest, waaronder het aanleggen en vrijhouden van banen en het organiseren van o.a. hardrij en ringsteek wedsrijden. 's Avonds waren de prijsuitreikingen met bal na. In 1917 stond echter aan het eind van het jaarverslag de wens, dat vanwege de droeve tijdsomstandigheden (crisistijd) de winter niet te streng moge zijn. Sommige jaren werd besloten om geen wedstrijden te houden, omdat er te weinig in kas was. De contributie moest dan omhoog en bij wedstrijden vroeg men inschrijfgeld. Door de crisis waren er weinig leden en bij een strenge winter was het arbeidsloon hoger dan de ontvangsten.

In 1938 kon men het 50 jarig bestaan echter weer met een schitterend feest vieren. In 1943 waren er weer 100 leden. Door de dorpentochten, ook voor wedstrijdrijders, kwam er weer geld in kas. De heer Steketee was 25 jaar voorzitter en D.Stam 40 jaar penningmeester. In 1944 en 1945 waren er geen wedstrijden, prijzen waren slechts te krijgen voor veel geld. In 1946 kwam er een nieuwe organisatievorm van de KNSB met een centralisatie van alle bonden in Nederland. Er kwamen steeds meer wedstrijden: bonds - en districtskampioenschappen, schoonrijwedstrijden en koppelwedstrijden. Ook Oudendijkers wonnen prijzen. Wanneer de winter niet streng was kon men kinderwedstrijden houden op het troontje aan de Slimdijk.

Voor de eigen leden werden wedstrijden gehouden, door de schooljeugd en volwassenen werd ook gestreden om het kampioenschap van Oudendijk. Sommige jaren werden zelfs jeugdschaatsproeven afgelegd voor diploma's. Tevens waren er estafettes en prikslee wedstrijden. Er werden in Oudendijk mooie wedstrijden verreden, district koppelwedstrijden, open koppelwedstrijden, district kampioenschappen korte baan en lange baan wedstrijden. Soms was er veel publiek en muziek bij de wedstrijden. De 5 dorpentocht en ook de Noord Holland tocht gingen door ons dorp. Er waren ook vele problemen, de jaagvaart bij het Tolhek (nu La Mère Anne) ging dicht, de dijk bij onze Troon werd opgehoogd waardoor deze niet automatisch meer onder water kwam en de contributie moest regelmatig worden verhoogd omdat de KNSB meer afdracht vroeg. Toch werd overal een oplossing voor gevonden. Er werd meer samengewerkt met de omliggende ijsverenigingen Avenhorn en Scharwoude.

In de strenge winter van 1963 werd bij het 75 jarig bestaan gememoreerd over de bijzondere plaats die de ijsclub in het hart van vele Oudendijkers inneemt en over de goede band met het gemeentebestuur. De heer J. Kramer werd lid van verdienste en kreeg de gouden schaatsspeld voor 25 jaar bestuurswerk. Er kon een mooi feest gevierd worden mede door een grote verloting, waarbij schaatsen beschikbaar werden gesteld door fa. Zandstra, Nijdam en Viking. Dat jaar konden op de troon vele wedstrijden worden gehouden en bij het districtskampioenschap korte baan werd J. Roos 2e, hij won die winter 21 prijzen. J Roos en J. Koster volgen de droogtraining gegeven door W. Oudt en gaan naar de selectietraining. In 1968 werd begonnen met klaverjaswedstrijden, zodat de ijsclub in jaren zonder ijs de leden iets aan kon bieden.

Door de kunstijsbanen en de grote successen van de Nederlanders bij de EK en WK wedstrijden werd de schaatssport steeds populairder. In 1971 werd voor de eerste keer de Beetskoogkadeloop georganiseerd, er waren 40 wedstrijdlopers en 110 prestatielopers. In 1975 werd begonnen met schaatslessen op de kunstijsbaan in Alkmaar. In de polder Beschoot en op de ringsloot werd een aantal jaren de Teeuwis Schouten ronde verreden, waarbij soms de beste marathonrijders van Nederland aan de start verschenen. Bij de dorpentochten waren er vaak meer dan 2500 deelnemers per dag. Er kwamen nu ook dames in het bestuur. Naast de wedstrijden hield men soms ook een fakkeltocht en was er 's avonds een verlichte baan.

In de grote winters van 1985, 86 en 87 kon de baan sneeuwvrij gemaakt worden door een agria met schuif en door auto's of trekkers met een houten A erachter. Alle wedstrijden en dorpentochten konden worden verreden, een grote klus voor de voorzitter S. Wassenaar en de rest van het bestuur. Secretaris J. Koster schrijft aan het eind van het verslag dat velen de wens hebben dat het warm water zal regenen. Het 100 jarig bestaan werd gevierd met een revue van de ijsclub en een optreden van Imca Marina. Mary Korver bejubelde 100 jaar ijsclub in dichtvorm.
In 1996 werd op initiatief van P. v.d. Heide een Westfriese bruiloft op het ijs georganiseerd waarbij Sjaak Roos en Anita van der Sluis trouwden, dit kwam zelfs op tv. Van de overgebleven vlonders werd een koek en zopie tent gemaakt en met renteloze aandelen werd een perceel weiland aan de Slimdijk gekocht waarop deze tent kan staan. Voor het bestuur werden dikke gele jassen met opdruk IJsclub Oudendijk aangeschaft.

De afgelopen jaren hebben we naast de wedstrijden voor jeugd en volwassenen, prikslee wedstrijden en fakkeltochten, ook een aantal maal een veteranenmarathon kunnen organiseren. In 1997 was de laatste 5 dorpentocht. De 5 dorpentocht heeft een aantal jaren een skeelertocht georganiseerd. Het jeugdschaatsen wordt nu samen met ijsclub Scharwoude/Grosthuizen georganiseerd op de Westfries in Hoorn. De Beetskoogkadeloop wordt nog steeds georganiseerd, nu zelfs met een halve marathon erbij. De jaarvergadering werd vroeger al slecht bezocht, een lezing over de schaatssport, films van eigen opnamen van de 5 dorpentocht van dhr. W Oudt, verlotingen, vertoning van schaatsverzamelingen ed. brachten weinig extra bezoekers. Werden voorheen alle vergaderingen van het gewest en van het district bezocht, nu gebeurd dit steeds minder. We zijn blij dat we weer een voltallig bestuur van 11 mensen hebben, dat we de contributie nog steeds laag kunnen houden en daarnaast hopen we nog vele leuke dingen op het ijs te kunnen organiseren.

IJsclub Oudendijk