notulen 2018


Plaats: Oudendijk     Datum: 19-1-2019                                                                                       

Betreft: Verslag jaarvergadering ijsclub Oudendijk

Gehouden op 19 november 2018 bij eetcafé Les Deux ponts 

Aanwezige leden:  Mandy Dobber,Peter van de Oever,Peter Geel,Cor Lievendag,                                                                                                                                                               
Aanwezig namens bestuur : Kirsten Jansma,Harmina ter Schure,Suzanne Winder,Marcel van de Ley,Wim van Dijkman,Rens Dobber,Arend John,Rene Dik                                                                                                                                                                

1: Opening door voorzitter Kirsten. Afwezig Ariejan Pieter Hoek Spaans. Suzanne maakt notulen.

2:Mededelingen en ingekomen stukken         
We hebben een uitnodiging gehad voor de NHU vergadering in de Rijp op 27-11. Harmina gaat hierheen met Marcel. Ook hebben we een uitnodiging gehad voor de 5 dorpentocht vergadering, Harmina gaat hier heen. Harmina gaat 6 verkeersregelaars aanmelden bij de gemeente en bij het verkeersregelaarsexamen. De nieuwsbrief van Grosthuizen-Scharwoude gaat naar iedereen.

3:Notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering staan op de website, de notulen worden goedgekeurd.

4:Jaarverslag:
Harmina leest het jaar verslag voor, dit is goed samengevat. Het ging dit jaar wel vriezen, maar door de harde wind was het op veel plaatsen gevaarlijk ijs. De veegmachine staat nu bij AJP.  Margareth verzorgd de website, GSE website beheer en Cor facebook.

GSE heeft jarenlang gratis de website en mailingen van onze vereniging beheerd. Dit gaat nu veranderen, we zijn in overleg met de andere verenigingen van Oudendijk om dit beheer samen te doen en de kosten te delen.

5: Bestuursverkiezing
Dit jaar zijn Wim van Dijkman, Suzanne Winder en Ariejan Pieter Hoek Spaans aftredend en gelukkig ook herkiesbaar.  Allen worden herkozen. Aftredend is Arend John, in de volgende vergadering nemen we officieel afscheid van hem. Mandy Dobber heeft zich beschikbaar gesteld en wordt gekozen.

6: financieel jaarverslag:
De penningmeester leest het financieel jaarverslag voor. Er is een klein positief saldo. De Rabobank heeft nu de Rabo clubactie, dit werkt met leden van de Rabobank die kunnen stemmen op onze club. Dit leverde dit jaar €220,78 op.

7:Verslag kascontrole en commissie:
De kascontrole is uitgevoerd door Cor Lievendag en Margareth Smal. Het was uitstekend voor elkaar en er wordt decharge verleend.

8:Benoeming nieuwe kascontrolecommissie:
Nieuwe kascommissie bestaat uit Margareth Smal en Peter Geel en als reserve Peter van der Oever.

9:Jeugdschaatsen:
Kirsten onderhoudt hierover contact met Peter Jonker. Het jeugdschaatsen wordt dit jaar weer samen gedaan met Grosthuizen, dit is van 22 december tot 9 maart. De inschrijvingen lopen via de website, via onze club is het aantal nog onbekend. Wel veel minder. Voor de koek en zopie worden Mandy en Harmina gevraagd.

10: Winterprogramma en BKK
De BKK is aangemeld voor zondag 30 maart 2019. Het bord van Arend volgt nog. René meldt dat een gedeelte van Meilink naar Stam (vrachtwagens) gaat. Het spandoek wat langs de weg in de Beemster stond is niet te vinden door John Oud. De bordjes op de brug zijn voldoende, de lopers kijken wel op de diverse sites. Margareth stelt voor om de prijsuitreikingen samen te doen, gezelliger. Optie is om de 21 km eerder te laten starten. Verder de vraag, moeten we de 21 nog wel willen organiseren, dit jaar waren er 22 deelnemers.
Het is wachten op het natuurijs dan kunnen we activiteiten gaan organiseren. 

10: Rondvraag
Harmina geeft uitleg over de toestemmingsverklaring, in verband met de privacy wetgeving hebben we dit nu nodig om nieuwsbrieven toe te sturen, persoonsgegevens door te geven aan de KNSB en uitslagen en foto’s in de Heraut te plaatsen. Samen met de contributie wordt om deze verklaring gevraagd.

René: er staat alleen €6 op het kaartje

Rens: buren Koster-Münchow willen op hun kosten een hek met poortje tussen ons landje en hun land plaatsen, zodat ook de schapen over en weer kunnen. Iedereen is akkoord mits er geen recht is van overpad. Er is een brief opgesteld, officieel stuk volgt nog. Het contact gaat via Rens, materiaal kan worden besteld. Harmina heeft contact gehad met HHNK over hek aan de weg kant, ze komen kijken. Wachten tot het hek van de buren geplaatst is in verband met aansluiting.

René: bestemming van het land is natuurgebied, terwijl er nu recreatie is.

Wim: hoeveel spullen van ons liggen in het boetje ivm de kosten. Vrijwel alles ligt er koek en zopie, vlaggenmasten, matten, BKK materiaal.

Cor: respons foto’s op facebook – AVG

Margareth: wat mag ivm AVG nog wel en niet op de website staan. Bij de vooraankondiging let op: u gaat door inschrijving akkoord met foto’s.

Kirsten sluit de vergadering om 21.36 uur.