notulen 2017


 

Plaats: Oudendijk                                                                                           

Betreft: Verslag jaarvergadering ijsclub Oudendijk

Gehouden op 26 november 2017 bij eetcafé Les Deux Ponts

Aanwezige leden:    Jan Roos, Peter van den Oever ,Peter Geel., Cor Lievendag.  

Aanwezig namens bestuur: Kirsten Jansma, Suzanne Winder, Harmina Ter Schure,Marcel van der Ley, Rens Dobber , Wim  Dijkman, Arie Hoekspaans, Arend John, René Dik .  

1: Opening door intern voorzitter Kirsten Jansma                                                                                                                                                                          

2:Mededelingen en ingekomen stukken         
We hebben een uitnodiging gehad voor de vergadering van de NSU in de rijp, hiervoor hebben we ons afgemeld. Harmina heeft weer de 6 verkeersregelaars aangemeld bij de gemeente inmiddels is hier iedereen voor geslaagd. Ook hebben we een uitnodiging gehad voor de 5 dorpentocht vergadering Harmina en Rens gaan hier samen heen. Kirsten is nog bij de opening geweest van de nieuwe keuken in de kerk/dorpshuis we hebben soep kommen cadeau gegeven.

3:Notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering staan op de website, de notulen worden goedgekeurd.

4:Jaarverslag:
Harmina leest het jaar verslag voor, dit is mooi samengevat  

5: Bestuursverkiezing
Dit jaar 3 bestuursleden aftredend en herkiesbaar! Kirsten Rens en René, allen worden herkozen.

6: Financieel jaarverslag:
De penningmeester leest het financieel jaarverslag voor. Deze pakt dit jaar positief uit, dit komt vooral omdat er extra inkomsten zijn van het oud papier ook hebben we wat meer sponsoren kunnen vinden en hebben we goed gedraaid met de BKK. Wel stopt dit jaar de Rabo fietssponsortocht 
 

7:Verslag kascontrole en commissie:
De kascontrole is uitgevoerd door Cor Lievendag en Peter van den Oever, deze was prima voor elkaar.

8:Benoeming nieuwe kascontrolecommissie:
Nieuwe kascommissie dit jaar Cor Lievendag en Margareth Smal met als reserve Peter Geel

9:Jeugdschaatsen:
De inschrijvingen lopen via de website we hebben op dit moment 11 kinderen, we verwachten dat er hier nog een paar bijkomen. We gaan dit jaar weer samen schaatsen met Grosthuizen, we beginnen op 23 december tot ongeveer 3 maart. Het inschrijf geld is 48 euro geworden per kind.

10: Winter programma en BKK
De BKK op 8 april aangevraagd, Peter Geel kan ook deze datum.
Het is wachten op het ijs dan kunnen we activiteiten gaan organiseren. 

10: Rondvraag
Cor: Of de BKK misschien iets eerder op de facebook pagina moet worden gezet. Dit gaan we doen.

Jan: Vraagt zich af als het te lastig wordt om een 5 dorpentocht te regelen of we dan misschien iets samen kunnen organiseren met de Beets. Dit omdat het steeds lastiger word ivm regelgeving.

René: Wil graag een datum prikken voor het schoonmaken van het straatje.

Rens: Is benaderd door Kees van Dam die vroeg zich af wanneer het borstel machientje bij hem opgehaald kon worden, dit gaat Arie regelen.

Kirsten sluit de vergadering om 21.23